Kleuters leren een ganse dag door !

In de kleuterschool zijn kleuters al volop bezig met  leren leren en oefenen ze volop in het omgaan met sociale vaardigheden Een computer is in de kleuterklas ook al niet meer weg te denken !  Kleuters zijn bijzonder gevoelig voor taalinitiatie en ze maken er op een speelse manier  kennis met een nieuwe taal. Ook  godsdienst,  zedenleer, levensbeschouwing… Lees verder »

Leergebiedoverschrijdende thema’s in de lagere school.

Leergebiedoverschrijdende thema’s : Leergebiedoverschrijdende thema’s  zijn een aantal verschillende leergebieden die niet afzonderlijk gegeven worden, maar wel in verschillende vakken thuis horen.   1. Het leergebied  ICT  :  Staat voor informatie- en communicatietechnologie . ICT is een domeinoverschrijdend leergebied en wordt binnen het onderwijs over de verschillende leergebieden heen  aangewend, het wordt dus niet onderwezen als één afzonderlijk vak maar hoort… Lees verder »

Ontwikkelingsdoelen

  Het natuurlijke ontwikkelingsproces van de kleuter vormt de basis voor de ontwikkelingsdoelen. Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de overheid wenselijk acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie en die de school bij haar leerlingen moet nastreven. De ontwikkelingsdoelen werden door het VLaams Parlement goedgekeurd en zijn reeds sinds het schooljaar 1998-1999 van kracht in het basisonderwijs. Een… Lees verder »

Het handelingsplan in het buitengewoon onderwijs

In het buitengewoon onderwijs wordt een handelingsplan opgemaakt. Op basis van de opvoedings- en onderwijsbehoeften van één of meer leerlingen samen, wordt dit handelingsplan in team opgesteld. Streven naar ontwikkelingsdoelen  In het buitengewoon basisonderwijs volgt men elk kind in zijn eigen ontwikkeling en houdt men rekening met zijn specifieke onderwijsbehoeften. Men werkt in het buitengewoon… Lees verder »

Eindtermen in het lager onderwijs

Eindtermen zijn minimumdoelen voor kennis,inzicht, vaardigheden en attitudes. De overheid vindt de eindtermen noodzakelijk voor een bepaalde leerlingenpopulatie. De eindtermen werden goedgekeurd door het Vlaams Parlement en zijn sinds het schooljaar 1998-1999 al in voege in het onderwijs. In  het lager onderwijs dient  men in principe alle opgelegde eindtermen na te streven binnen de verschillende… Lees verder »

Gespecialiseerd personeel

DE  DIRECTEUR  : Ondersteunt zijn team … Hij/zij  bespreekt samen met het team hoe ze op een goede manier onderwijs kunnen geven aan alle kinderen.  In het kader van het personeelsbeleid zal de directeur ook zijn personeelsleden opvolgen. Hiervoor wordt jaarlijks met de personeelsleden een functioneringsgesprek gehouden.  De directeur probeert ook op regelmatige basis bij zijn… Lees verder »

Participatieorganen

De schoolraad : Een schoolraad is een verplicht adviserend inspraakorgaan dat in elke school aanwezig moet  zijn. In de schoolraad zijn ouders, personeel en enkele mensen van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd. De schoolraad dient alle personeelsleden, leerlingen en ouders ook in te lichten over de werking van haar onderwijsinstelling. De ouders in de schoolraad worden… Lees verder »

Samenwerkingsverbanden

Brugfiguren :                                                                                                                                                                                            Een brugfiguur is iemand die tussen ouders, school en leerling staat en waar deze verschillende partijen een beroep kunnen op doen. De brugfiguur is een vertrouwensfiguur die de verschillende partijen dichter bij elkaar wil brengen door drempelverlagende activiteiten. Het brugfigurenproject ontstond omdat een aantal kinderen in het basisonderwijs het minder goed deden…. Lees verder »

Schoolrijpheid

Schoolrijpheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen starten met lezen, schrijven en rekenen. Schoolrijpheid omvat  die vaardigheden en houdingen die een  kind nodig heeft om de overgang te maken naar het eerste leerjaar. Elk kind ontwikkelt op zijn eigen tempo en het is zo dat niet alle domeinen even snel ontwikkelen, dat is… Lees verder »

Voor het eerst naar de kleuterschool

  Als een  kind twee jaar en zes maanden is, dan mag het voor het eerst naar de kleuterschool. Een kind kan al een jaar vooraf ingeschreven worden.  Nieuwe kleutertjes mogen op twee jaar en een half  voor het eerst naar school in een gewone kleuterschool op de eerste schooldag na de volgende schoolvakanties :… Lees verder »

Instappen en schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs

Instappen Voor het buitengewoon kleuteronderwijs gelden geen instapdagen die gangbaar zijn in het gewoon kleuteronderwijs.  Instappen kan vanaf twee  jaar en zes maanden op eender welke dag kunnen in het buitengewoon kleuteronderwijs kan worden ingeschreven tot zes jaar, of uitzonderlijk tot de leeftijd van zeven of acht jaar, als dit beter zou zijn voor het… Lees verder »

Zittenblijven in de lagere school

Beslissing in belang van het kind De school deelt via haar schoolwerkplan mee hoe ze het leerproces van haar leerlingen beoordeelt en hoe ze daarover rapporteert. Vaak wordt ook in het schoolreglement vermeldt hoe de school omgaat met overgaan en zittenblijven. Wanneer de school vindt dat een kind beter een jaar overdoet, dan is dat… Lees verder »

Het getuigschrift of het attest basisonderwijs

Voorwaarden getuigschrift Nadat een kind de lagere school als regelmatige leerling heeft doorlopen, beslist de klassenraad of een kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Attest  Krijgt een kind geen getuigschrift basisonderwijs dan heeft het recht op een attest dat afgeleverd wordt door de directie en waarop wordt vermeld hoeveel en welke leerjaren van… Lees verder »

Getuigschrift in het buitengewoon onderwijs

Ook in het buitengewoon basisonderwijs kunnen kinderen in bepaalde gevallen hun getuigschrift basisonderwijs behalen met dezelfde waarde als dat van het gewoon basisonderwijs. Hierbij speelt dan wel de onderwijsinspectie een rol. Wanneer de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs dan kan het… Lees verder »

Het rapport

Rapporten zien er in alle scholen wel een beetje anders uit. Op regelmatige tijdstippen gespreid over het schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Op een gedetailleerde manier worden de leervorderingen weergegeven van verschillende leerdomeinen. Er wordt gerapporteerd over verworven kennis en inzichten, maar ook over houdingen en vaardigheden. De leerkracht geeft aan… Lees verder »

Wanneer het aankomt op de gezondheid van kinderen denken we vaak aan eetgedrag. Toch kan ook de omgeving een belangrijke impact hebben. Zo is de gezonde lucht heel belangrijk. Wil je de kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving dan moet je ventileren, ramen openzetten en heel wat verluchten. Je kan ook een ventilatiesysteem plaatsen. Het grootste voordeel van een ventilatiesysteem is dat de lucht constant gezuiverd wordt. Het zal dus lijken of je de kamer constant gaat verluchten of ventileren. Meer informatie vind je op ventilatiesysteemabcd.be

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!