Het ervaringsgericht onderwijs

Welbevinden en betrokkenheid Ervaringsgericht onderwijs vertoont overeenkomsten met vernieuwers als Montessori, Jenaplan, Freinet, Dalton. Toch zijn er aan aantal aanvullingen. Ervaringsgerichte leerkrachten proberen zich in te leven in de kinderen en ze hanteren hierbij de volgende twee criteria : welbevinden en betrokkenheid.                 De leerkracht probeert zich voor te stellen wat er zich in het… Lees verder »

Het Jenaplanonderwijs

Peterson experimenteerde in een eigen proefschool met allerlei ideeën over de inrichting van het onderwijs. Elk kind is uniek In een Jenaplanschool wordt bij het kind vooral de nadruk gelegd op het unieke. Elk kind is verschillend en kan op deze manier heel wat van elkaar leren. Op deze manier wordt het kind ook voorbereid… Lees verder »

Het Steineronderwijs

Rudolf Steiner (1861-1925) was een Oostenrijks wetenschapsman, tevens ook filosoof en pedagoog die de ontwikkeling van het kind tot volwassene in drie  perioden indeelt. :   De eerste periode (van nul tot zeven jaar) : de nadruk ligt op het spel,de  expressie, de beleving en nabootsing. Het kind gebruikt hier het meeste van zijn krachten… Lees verder »

Het Montessorionderwijs

Het was in 1914 dat de eerste kleuterschool volgens deze ideeën er werd opgericht. Twee jaar later werd volgens dezelfde ideologie de eerste lagere school opgericht. Maria Montessori (1870-1952)was een Italiaanse arts die in een psychiatrische kliniek werkte. Geen klassieke onderwijsmethoden  In haar omgang met kinderen zag zij hen als actief, nieuwsgierig en leergierig. Ze… Lees verder »

Het Freinetonderwijs

Geen klassiek onderwijssysteem De Fransman Célestin Freinet (1896-1966) begon in 1920 als beginnend leerkracht les te geven in een kleine dorpsschool. Hij kantte zich meteen tegen het klassieke onderwijssysteem waarmee hij er geconfronteerd werd en wees dit heel drastisch af. Een overvolle klas, weinig gemotiveerde kinderen en een nogal groot gebrek aan leermiddelen waren zaken… Lees verder »

Methodescholen

Alternatieve scholen Methodescholen maken voor een vrij klein deel bestaan uit van het Vlaamse onderwijslandschap. Ouders en mensen die voor onderwijs verantwoordelijk zijn ervaren de behoefte aan een onderwijsaanbod dat zij niet terugvinden binnen de reguliere scholen. Diverse redenen om te kiezen voor een methodeschool Zowel voor ouders  Er zijn een aantal verschillende redenen waarom… Lees verder »

Onderwijsnetten

Je kan uit praktische overwegingen voor die school die opvang aanbiedt voor je jonge kinderen opteren …   Of misschien vind  je het belangrijk dat de school aansluit bij je  geloofsovertuiging en je kind daarbij vormt ? Het is daarom zeker en vast zinvol om je vooraf toch heel goed en duidelijk te informeren. Een praatje… Lees verder »

Gewoon of buitengewoon onderwijs ?

 Elke keuze heeft  zijn voor- en nadelen. Uiteraard is het belangrijkste dat je kind er zich goed bij voelt.  GEWOON  ONDERWIJS  : -Heel vaak is de school voor gewoon onderwijs dicht in de buurt en voor de school voor het buitengewoon onderwijs moet je kind misschien dagelijks het betalende busvervoer nemen. Bovendien zijn er misschien… Lees verder »

Werking in het buitengewoon onderwijs

Overlegmomenten : De klassenraadwordt minimum drie keer per jaar en per pedagogische eenheid (=klas in het buitengewoon onderwijs) georganiseerd. Individuele leerlingen worden besproken en er is een inbreng van verschillende teamleden – zoals de logopedisten, de kinesisten, de BLIO, de bijzondere leermeester lichamelijke opvoeding.. Samen kan men hier ook nadenken over de aanpak van lees-,… Lees verder »

Types

Het buitengewoon basisonderwijs biedt momenteel  nog acht types aangepast onderwijs aan. De indeling hiervan is gebaseerd op de bijzondere opvoedings- en onderwijsbehoeften die bepaalde leerlingen gemeenschappelijk hebben.  –Type 1 :  kinderen met een lichte mentale (=geestelijke) handicap of een ontwikkelingsachterstand kunnen hier terecht. De leerinhoud sluit sterk aan bij wat onderwezen wordt in het gewoon… Lees verder »

Meervoudige intelligentie in het basisonderwijs

 Meervoudige intelligentie Iedereen kan iets, niemand kan alles ! Wanneer men in het onderwijs rekening houdt met het principe van  meervoudige intelligentie, dan gaat men alle leerlingen betrekken en voor zover als mogelijk alle intelligenties bij iedere leerling ontwikkelen. De theorie van de meervoudige intelligentie werd ontwikkeld en uitgewerkt door Gardner en Kagan en kan… Lees verder »

Peer tutoring in de lagere school

Samenwerken bevorderen  Peer tutoring wordt gebruikt om leerstof in te oefenen of te herhalen. Het is dus een vorm van samenwerking waarbij één van de twee leerlingen een duidelijk helpende, ondersteunende rol op zich neemt. De begeleidende leerling of “tuto” kan in een hogere klas zitten, maar even goed kan het ook om twee klasgenoten… Lees verder »

Coöperatieve werkvormen in de lagere school

Goed gevoel voor iedereen ! De groepjes waarin de leerlingen werken bevatten niet te veel leerlingen, zodanig dat elk kind kan deelnemen aan de taak die duidelijk omlijnd is. Het motto van coöperatieve werkvormen is : “Iedereen kan iets, niemand kan alles”. CLIM : ieder zijn eigen rol.  In Vlaanderen gebruikt men voor coöperatief leren… Lees verder »

Braingym in de lagere school

Er wordt aangenomen dat door deze techniek de leerprestaties bij àlle leerlingen worden verhoogd. Wetenschappelijk onderzoek in Zuid-Afrika heeft aangetoond dat het leestempo met gemiddeld 8 woorden per minuut verbeterde. De website braingym.nl meldt ook dat kinderen die elke dag starten met braingym sneller een hoger leesniveau halen en een grotere vooruitgang maken in rekenen…. Lees verder »

Buitenschoolse activiteiten

Naar school gaan, betekent  niet steeds maar constant op de schoolbanken zitten! Zo kunnen kinderen op natuurwandeling gaan, zijn er stadsbezoeken, boerderijklassen, rivierklassen … Activiteiten die buiten de school plaatsvinden en die één of meer volledige schooldagen innemen vallen onder extra-muros-activiteiten.  De school streeft ernaar dat alle leerlingen aan deze activiteiten deelnemen. Deze  hebben immers… Lees verder »

Wanneer het aankomt op de gezondheid van kinderen denken we vaak aan eetgedrag. Toch kan ook de omgeving een belangrijke impact hebben. Zo is de gezonde lucht heel belangrijk. Wil je de kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving dan moet je ventileren, ramen openzetten en heel wat verluchten. Je kan ook een ventilatiesysteem plaatsen. Het grootste voordeel van een ventilatiesysteem is dat de lucht constant gezuiverd wordt. Het zal dus lijken of je de kamer constant gaat verluchten of ventileren. Meer informatie vind je op ventilatiesysteemabcd.be

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!