Welke mensen staan er garant voor dat het onderwijs in de meest optimale omstandigheden kan verlopen ? Directie, inspectie, het schoolbestuur, gespecialiseerd personeel, participatieorganen binnen het onderwijs, samenwerkingsverbanden die specifieke ondersteuning bieden …

De overgangsklas

Een schakelklas is een term die soms gebruikt wordt voor een overgangsklas tussen het kleuter- en het lager onderwijs. In Nederland krijgt het begrip “Schakelklas” een andere invulling dan in Vlaanderen. Voordelen : -Extra omkadering en ondersteuning van gespecialiseerd personeel. Zo kan ondermeer de zorgjuf ingeschakeld worden en kan er  ook een ION-leerkracht (leerkracht individueel onderwijs) zijn…. Lees verder »

Onderwijs aan huis

Thuis les krijgen Een kind dat meer dan drie weken ziek is, of een chronisch ziek kind,kan vier uur per week thuis les krijgen. Als ouder kan je dat aanvragen bij de school waar je kind is ingeschreven. Je vraagt dan een medisch attest aan bij de huisarts en de school zorgt er dan voor… Lees verder »

Verboden te roken !

Rookverbod in scholen Sinds 1 september 2008 is een totaal rookverbod geldig in alle Vlaamse scholen. Dat rookverbod is van toepassing op iedereen die zich in de school bevindt. Dat wil zeggen : niet enkel de leerlingen, maar ook al hun begeleiders en degene die daar bij betrokken zijn. Ook alle bezoekers van de school hebben… Lees verder »

Privacy op school

Elke leerling heeft recht op privacy. Als ouder hoef je  niet alles over je kind op school te gaan vertellen. Soms gebeurt het dat ouders of kinderen zelf een leerkracht in vertrouwen nemen en iets in vertrouwen aan een leerkracht vertellen. Hebben leerkrachten beroepsgeheim ? Neen, leerkrachten hebben  geen beroepsgeheim. Ze moeten wel disreet blijven… Lees verder »

Het schoolreglement

Verplicht document Het schoolreglement is een verplicht document voor alle scholen (uitgezonderd ziekenhuisscholen). In een schoolreglement worden de rechten en de plichten opgenomen tussen ouders en leerlingen en het schoolbestuur anderzijds. Het ontwerp en  elke wijziging van het schoolreglement wordt besproken met de schoolraad. Ondertekenen voor akkoord  De afspraken die in een schoolreglement zijn opgenomen… Lees verder »

Wat kost naar school gaan ?

Kosteloos onderwijs ???  De overheid schrijft de middelen die de school kan aanwenden  over op een rekening van het schoolbestuur. Deze middelen zijn gebaseerd op het aantal leerlingen. Het is de bedoeling dat  de school met deze middelen kan gerund worden. Men heeft het wel eens over de kosteloosheid van het basisonderwijs voor de ouders…. Lees verder »

Aan- en afwezigheden

Aanwezig zijn op school Elk kind dat ingeschreven is in een school, voldoet aan de leerplicht, maar moet ook nog regelmatig aanwezig zijn. Wat zegt de regelgeving ? De overheid legt  volgende verplichtingen op voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs . Deze regelgeving geldt ook voor kleuters die op zesjarige leeftijd nog in het… Lees verder »

Recht op onderwijs

Recht op onderwijs : leerplicht In België geldt de leerplicht.  In onze Belgische grondwet staat dat elk kind recht heeft op onderwijs. Om dit te garanderen, is er de leerplicht. De leerplicht begint op 1 september van het jaar waarin je  kind zes jaar wordt en duurt twaalf volle schooljaren. Een leerling is voltijds leerplichtig… Lees verder »

Gespecialiseerd personeel

DE  DIRECTEUR  : Ondersteunt zijn team … Hij/zij  bespreekt samen met het team hoe ze op een goede manier onderwijs kunnen geven aan alle kinderen.  In het kader van het personeelsbeleid zal de directeur ook zijn personeelsleden opvolgen. Hiervoor wordt jaarlijks met de personeelsleden een functioneringsgesprek gehouden.  De directeur probeert ook op regelmatige basis bij zijn… Lees verder »

Participatieorganen

De schoolraad : Een schoolraad is een verplicht adviserend inspraakorgaan dat in elke school aanwezig moet  zijn. In de schoolraad zijn ouders, personeel en enkele mensen van de lokale gemeenschap vertegenwoordigd. De schoolraad dient alle personeelsleden, leerlingen en ouders ook in te lichten over de werking van haar onderwijsinstelling. De ouders in de schoolraad worden… Lees verder »

Samenwerkingsverbanden

Brugfiguren :                                                                                                                                                                                            Een brugfiguur is iemand die tussen ouders, school en leerling staat en waar deze verschillende partijen een beroep kunnen op doen. De brugfiguur is een vertrouwensfiguur die de verschillende partijen dichter bij elkaar wil brengen door drempelverlagende activiteiten. Het brugfigurenproject ontstond omdat een aantal kinderen in het basisonderwijs het minder goed deden…. Lees verder »

Opvang, middagpauze en toezicht

  Opvang en toezicht in de basisschool Op heel wat scholen kan je terecht voor voor- en naschoolse opvang van je kind. De voorschoolse opvang begint dan een kwartier voor de eerste lessen ’s morgens en de naschoolse opvang vangt aan een kwartier na de les ’s avonds of ‘s middags. Scholen zijn echter niet… Lees verder »

Lesuren en lestijdenpakket

Lestijden in het basisonderwijs : In het basisonderwijs krijgen de leerlingen 28 of 29 lestijden van 50 minuten per week onderwijs- en opvoedingsactiviteiten. De lessen worden gespreid over vijf dagen van maandag tot en met vrijdag, de woensdagnamiddag is een vrije namiddag. De schooldag begint ten vroegste om 8 uur en eindigt ten vroegst om… Lees verder »

Internaten

Er zijn in België een aantal internaten waar kinderen  terecht kunnen. Ouders zonder vaste verblijfplaats zoals binnenschippers, kermis- en circusexploitanten , circusartiesten en woonwagenbewoners kunnen hiervoor een tegemoetkoming in het kostgeld terug krijgen. Dit kan als hun leerplichtig kind in een internaat wordt ingeschreven dat door de overheid wordt gefinancierd of gesubsidieerd.

Het schoolwerkplan

Een schoolwerkplan bevat tenminste de volgende elementen : -De omschrijving van het  pedagogisch project : een engagementsverklaring van de hele schoolgemeenschap, namelijk het schoolbestuur, de directie en het hele schoolteam, ten aanzien van de leerlingen en hun ouders. Het beschrijft vanuit welke inspiratie het schoolproject gestuurd wordt, welke waarden en normen er nagestreefd worden en… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!