Ontwikkelingsdoelen

 

Het natuurlijke ontwikkelingsproces van de kleuter vormt de basis voor de ontwikkelingsdoelen. Ontwikkelingsdoelen zijn minimumdoelen die de overheid wenselijk acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie en die de school bij haar leerlingen moet nastreven. De ontwikkelingsdoelen werden door het VLaams Parlement goedgekeurd en zijn reeds sinds het schooljaar 1998-1999 van kracht in het basisonderwijs.

Een kleuter die naar de kleuterschool gaat, ontwikkelt zich op een heel natuurlijke, spontane en speelse manier. Heel wat kinderen starten op 2.5-jarige leeftijd in de kleuterschool. Een aantal andere kleuters komen pas later naar school.

De kleuterjuf merkt soms vrij grote verschillen in de thuismilieus tussen haar verschillende kleuters. Op het einde van de kleuterschool en bij de start van het lager onderwijs naar het eerste leerjaar toe, kan het zijn dat alle kleuters nog niet op dezelfde manier zijn ontwikkeld.

Deze natuurlijke manier van ontwikkelingen wordt in de kleuterschool als uitgangspunt genomen om de verdere ontplooiing  van de kleuter doorheen de kleuterschool positief te beïnvloeden.

Het kleuteronderwijs speelt in op de behoeften van de kleuter

Tot de leeftijd van ongeveer zeven jaar ontwikkelen kinderen zich op een andere manier dan kinderen vanaf zeven jaar. Bij peuters en kleuters is er nog niet echt sprake van taakgerichtheid en een echte werkhouding. Leerkrachten in de  kleuterschool gaan dan ook op een heel andere manier om met hun kleuters dan dat leerkrachten in de lagere school omgaan met  lagere schoolkinderen.

 In de kleuterschool krijgt de kleuter een veelvuldig en verscheiden aanbod aan ervaringssituaties. De kleuters worden er gemotiveerd om actief bezig te zijn en de juf stelt alles in het werk om de positieve houding van de kleuters aan te wakkeren. De omgeving is uitdagend en beantwoordt aan de mogelijkheden van de kleuters. Via spelen, bewegen, ervaren, ontdekken en ontmoeten ontwikkelt de kleuter zich op zijn eigen tempo. De overgang van het ene naar het andere ontwikkelingsniveau gebeurt vaak plots en onverwachts. Het is net of het kind ineens een sprong maakt.

Door een aangepast opvoedings- en onderwijsaanbod kan de kleuter in de kleuterschool dag in, dag uit op een natuurlijke en spontane manier ontwikkelen .

Leergebieden in het kleuteronderwijs :

Het onderwijs dat in de kleuterschool aangeboden wordt zit vervat in vijf verschillende leergebieden.

 *Lichamelijke Opvoeding of bewegingsopvoeding

*Muzische Vorming

* Nederlands

* Wereldoriëntatie

*Wiskundige Initiatie

Wat zijn ontwikkelingsdoelen ? 

Vanuit de overheid zijn voor het kleuteronderwijs ontwikkelingsdoelen opgelegd.  Elke kleuterschool heeft de taak daar aan te werken. Ontwikkelingsdoelen zijn minimumvereisten die verwacht worden en die zoveel mogelijk kleuters moeten beheersen. Uiteraard zijn de schoolse verwachtingen bij de jongste kleuters anders dan deze bij de vierjarigen en de oudste kleuters.

Hoe de school  precies aan de ontwikkelingsdoelen  werkt, daar kan ze zelf over beslissen.

In het kleuteronderwijs geldt geen leerplicht  en daarom ook geen resultaatsverplichting. Wel is er een inspanningsverplichting. Dat wil zeggen dat de kleuterjuf moet kunnen aantonen dat er gewerkt wordt om de ontwikkelingsdoelen na te streven.

Als ouder weet je op die manier wat je van de kleuterschool mag verwachten.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!