Instappen en schoolloopbaan in het buitengewoon onderwijs

Instappen

Voor het buitengewoon kleuteronderwijs gelden geen instapdagen die gangbaar zijn in het gewoon kleuteronderwijs.  Instappen kan vanaf twee  jaar en zes maanden op eender welke dag kunnen in het buitengewoon kleuteronderwijs kan worden ingeschreven tot zes jaar, of uitzonderlijk tot de leeftijd van zeven of acht jaar, als dit beter zou zijn voor het kind.

In het buitengewoon kleuteronderwijs kan de overstap naar het lager onderwijs met twee jaar uitgesteld worden.

Schoolloopbaan

Het buitengewoon lager onderwijs duurt zeven jaar. Op 13 jaar is de normale overgang van het buitengewoon lager onderwijs naar het secundair onderwijs voorzien. Een kind kan maximaal negen jaar in het buitengewoon lager onderwijs doorbrengen.

Gespecialiseerd personeel

In het buitengewoon basisonderwijs biedt men extra ondersteuning aan kinderen die tijdelijk of permanent specifieke hulp nodig hebben. Het multidisciplinaire team in het buitengewoon basisonderwijs,  bestaat uit sociale, psychologische, orthopedagogische, medische, paramedische, opvoedings- en onderwijsondersteunend personeel. Zij verlenen  de nodige deskundige hulp aan de leerlingen in het buitengewoon onderwijs. Een lichamelijke, mentale handicap, een ernstig gedrags- of emotioneel probleem of een ernstige leerstoornis kan daarvan de oorzaak zijn. In een school voor buitengewoon onderwijs leren en ontwikkelen kinderen op hun eigen tempo en volgens hun eigen mogelijkheden.

In het buitengewoon kleuteronderwijs zitten er minder kleuters in een klasje en werkt men meer op maat van elk kind. Er wordt hulp gegeven door logopedisten, kinesisten, verpleegsters… Er is een aangepast zwembad, een snoezelruimte.

Inschrijvingsverslag

De overheid wil dat enkel leerlingen die het echt nodig hebben naar het buitengewoon onderwijs gaan. Daarom is voor elke toelating een inschrijvingsverslag vereist. In dit verslag wordt vermeld dat het buitengewoon onderwijs voor het kind aangewezen is en welk type . Het inschrijvingsverslag krijg je bij het CLB of een andere erkende dienst.

 

 

 

 

 

 

 

 

Van ouders met kinderen die een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, met uitzondering van het type 8 onderwijs hebben, wordt verwacht dat ze dit bij inschrijving in de school meedelen. De school zal immers bij leerlingen met een inschrijvingsverslag buitengewoon onderwijs, type 8 uitgezonderd, onderzoeken of haar draagkracht voldoende groot is om het kind de nodige ondersteuning te bieden op vlak van onderwijs, therapie en verzorging.

 Voor het buitengewoon kleuteronderwijs gelden geen instapdagen die gangbaar zijn in het gewoon kleuteronderwijs.  Instappen kan vanaf twee  jaar en zes maanden op eender welke dag.

Als ouder heb je het recht om je kind in te schrijven in de school van je keuze. Er zijn bepaalde omstandigheden waarin de school een leerling kan weigeren.

 De school zal de wettelijke procedure volgen bij een weigering  en het LOP treedt op als bemiddelende partner. 

Hoe lang kan een kind schoollopen in het buitengewoon basisonderwijs ?

Als een  kind in het gewoon kleuteronderwijs zit, dan kan dat met één jaar verlengd worden. In het buitengewoon kleuteronderwijs kan dat met twee jaar verlengd worden. Als een kind van het buitengewoon kleuteronderwijs onderwijs naar het lager onderwijs overstapt, dan kan dat dus uitgesteld worden tot het kind acht jaar is. Als ouder mag men  zelf beslissen of men voor dit verlengd kleuteronderwijs kiest of niet. Men zal daarover dan het advies krijgen  van het CLB, van de klassenraad, van iemand van het zorgteam of iemand anders van het schoolteam. Wanneer men kiest voor een verlengd verblijf in de kleuterschool, dan is de kleuter leerplichtig en dient het  kind  dagelijks op school aanwezig te zijn, net zoals de leeftijdsgenootjes in de lagere school die ook leerplichtig zijn.

 In het buitengewoon lager onderwijs kan een kind dan weer maximaal negen jaar doorbrengen.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!