Evalueren

Waarom evalueren zo belangrijk is. Ouders vragen  zich  wel eens  af of allemaal dat evalueren op jonge leeftijd  wel nodig is.  Binnen het onderwijs wil men op een regelmatige manier gaan onderzoeken of al de vooropgestelde doelstellingen wel gehaald worden. Haalt men binnen het onderwijs met al die geleverde inspanningen en  aangewende middelen de nodige… Lees verder »

Hoekenwerk in de kleuterklas

Belang van het leren kiezen :  Kleuters mogen hier zelf activiteiten kiezen binnen een aantal gevarieerde activiteiten die de kleuterleid(st)er  aanbiedt.  Op deze manier zal het kind ontdekken wat het leuk vindt en die dingen kiezen die aansluiten bij de eigen interesses en mogelijkheden. Een kleuter zal die dingen kiezen waar het op dat moment… Lees verder »

Puzzelen

De moeilijkheidsgraad van een puzzel wordt ondermeer bepaald door het aantal puzzelstukken. Zo kan men ruwweg stellen dat : -kinderen tot 3 jaar : puzzelen tot 10 stukken. -Vierjarigen : puzzelen tot 25 stukken. -Vijfjarigen : puzzelen tot 50 stukken. -Zesjarigen en knappe puzzelaars maken puzzels van 100 stukken en meer. Puzzelen met grote puzzelstukken… Lees verder »

Projectwerking in de lagere school

Soms laat de leerkracht haar kinderen zelf onderwerpen voorstellen waarrond ze graag willen werken. Binnen een school kunnen er al bepaalde vaste projecten aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld “zeeklassen”. Een projectweek kan beëindigd worden met een publiek. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld na een week gewerkt te hebben rond gezonde voeding hun ouders op… Lees verder »

Contract- en Hoekenwerk in de lagere school

Binnen de lagere school is het vooral bij de jongere leerlingen  dat er gewerkt wordt binnen de hoeken. Onder “een hoek” verstaan we eigenlijk gewoon een aangeduide plaats in de klas waar de leerlingen dan meestal zelfstandig aan de slag kunnen of een taak kunnen halen om op hun plaats af te werken. De leerkracht… Lees verder »

Opvang, middagpauze en toezicht

  Opvang en toezicht in de basisschool Op heel wat scholen kan je terecht voor voor- en naschoolse opvang van je kind. De voorschoolse opvang begint dan een kwartier voor de eerste lessen ’s morgens en de naschoolse opvang vangt aan een kwartier na de les ’s avonds of ‘s middags. Scholen zijn echter niet… Lees verder »

Lesuren en lestijdenpakket

Lestijden in het basisonderwijs : In het basisonderwijs krijgen de leerlingen 28 of 29 lestijden van 50 minuten per week onderwijs- en opvoedingsactiviteiten. De lessen worden gespreid over vijf dagen van maandag tot en met vrijdag, de woensdagnamiddag is een vrije namiddag. De schooldag begint ten vroegste om 8 uur en eindigt ten vroegst om… Lees verder »

Internaten

Er zijn in België een aantal internaten waar kinderen  terecht kunnen. Ouders zonder vaste verblijfplaats zoals binnenschippers, kermis- en circusexploitanten , circusartiesten en woonwagenbewoners kunnen hiervoor een tegemoetkoming in het kostgeld terug krijgen. Dit kan als hun leerplichtig kind in een internaat wordt ingeschreven dat door de overheid wordt gefinancierd of gesubsidieerd.

Het schoolwerkplan

Een schoolwerkplan bevat tenminste de volgende elementen : -De omschrijving van het  pedagogisch project : een engagementsverklaring van de hele schoolgemeenschap, namelijk het schoolbestuur, de directie en het hele schoolteam, ten aanzien van de leerlingen en hun ouders. Het beschrijft vanuit welke inspiratie het schoolproject gestuurd wordt, welke waarden en normen er nagestreefd worden en… Lees verder »

Anderstalige nieuwkomers in het basisonderwijs

Anderstalige nieuwkomers zijn die kinderen die pas vanuit het buitenland naar België zijn gekomen. Ze kennen dus nog geen Nederlands, maar ze zijn wel leerplichtig. Het Nederlands is niet hun moedertaal (T1) en zij moeten dan het Nederlands als tweede taal verwerven (NT2) omdat zij in een land zijn terechtgekomen waarin het Nederlands de voertaal… Lees verder »

Schoolverandering

Wanneer uw kind van school verandert in de loop van het schooljaar, dan is de nieuwe inschrijving  rechtsgeldig vanaf de eerste schooldag na de mededeling van de inschrijving door de directeur van de nieuwe school aan de directeur van de oorspronkelijke school. Deze mededeling kan ofwel gebeuren met een aangetekend schrijven ofwel  dient u een… Lees verder »

Leerlingenvervoer in het basisonderwijs

De school kan ook leerlingenvervoer op vrijwillige basis organiseren. De school kan dan de tarieven  verrekenen die ook door het openbaar vervoer worden aangerekend. Voor kinderen   die school lopen in het buitengewoon onderwijs is er een speciale regeling. Zij kunnen genieten van bus- of taxitransport dat georganiseerd en gefinancierd wordt door de overheid. In bepaalde… Lees verder »

Werkingstoelagen

  Alle scholen in Vlaanderen ontvangen per leerling een basisbedrag, dit is wat men noemt de werkingsmiddelen. Niveau en onderwijsvorm bepalen basisbedrag   Het basisbedrag per kind wordt bepaald door het niveau en de onderwijsvorm.Een leerling aan een secundaire school geeft recht op een hoger basisbedrag dan een lager schoolkind. Het basisbedrag van een leerling in… Lees verder »

Wereldoriëntatie in de kleuterschool

Kinderen willen ontdekken. Kinderen stellen   heel wat vragen .Ze willen gewoonweg  van alles en nog wat te weten komen ! Als je als ouder antwoordt op  de zovele vragen die je  kind je stelt, dan sluit dat heel goed aan bij de natuurlijke exploratiedrang van je kind. Het is dan ook enorm belangrijk dat die… Lees verder »

Een dagje in de kleuterklas

Het dagverloop in de kleuterklas : In de kleuterklas zijn er verschillende keuzeactiviteiten waarbij de kleuters het initiatief mogen nemen binnen bepaalde grenzen en afspraken. Het onthaal van de kleutertjes. De dag begint in een kleuterklas meestal met het onthaal waarbij de kleuters in een kring rond hun juf/meester  zitten. In de kring kan de… Lees verder »

Wanneer het aankomt op de gezondheid van kinderen denken we vaak aan eetgedrag. Toch kan ook de omgeving een belangrijke impact hebben. Zo is de gezonde lucht heel belangrijk. Wil je de kinderen laten opgroeien in een gezonde omgeving dan moet je ventileren, ramen openzetten en heel wat verluchten. Je kan ook een ventilatiesysteem plaatsen. Het grootste voordeel van een ventilatiesysteem is dat de lucht constant gezuiverd wordt. Het zal dus lijken of je de kamer constant gaat verluchten of ventileren. Meer informatie vind je op ventilatiesysteemabcd.be

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!