Recht op onderwijs

Recht op onderwijs : leerplicht

In België geldt de leerplicht.  In onze Belgische grondwet staat dat elk kind recht heeft op onderwijs. Om dit te garanderen, is er de leerplicht. De leerplicht begint op 1 september van het jaar waarin je  kind zes jaar wordt en duurt twaalf volle schooljaren. Een leerling is voltijds leerplichtig tot 15 of 16 jaar. Nadien geldt enkel nog de deeltijdse leerplicht (combinatie deeltijds leren en werken)De leerplicht eindigt als je kind achttien wordt of op 30 juni van het schooljaar waarin hij of zij 18 wordt.

Als een leerling stopt op zijn achttiende verjaardag en het lopende schooljaar niet afmaakt, dan vervalt bovendien het recht op een studiebewijs of diploma van de gevolgde richting. Voor jongeren die voor hun achttiende het diploma secundair onderwijs behalen, stopt de leerplicht op dat ogenblik. De leerplicht geldt voor alle kinderen die in België verblijven. Ook kinderen die een vreemde nationaliteit hebben zijn leerplichtig. Vanaf de zestigste dag na hun registratie in de gemeente moeten zij ingeschreven zijn in een school en regelmatig de lessen volgen. De school mag een leerling zonder een verblijfsvergunning  niet weigeren. Leerplicht en schoolplicht staan echter los van elkaar.

Huisonderwijs :

Kinderen moeten niet noodzakelijker wijze naar school om te leren. Als ouder kan je voor huisonderwijs kiezen. Je organiseert en bekostigt dan zelf het onderwijs van je kind. Je dient dit mee te delen aan het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming. De overheid voert hierop  controles uit. Soms kunnen leerlingen thuis ook les volgen in groep, in een organisatie of in een instelling die dan al of niet gebaseerd is op een rechtsvorm. Men spreekt dan over collectief huisonderwijs. Je kind kan na het huisonderwijs via de Examencommissie het getuigschrift proberen te halen.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!