Aan- en afwezigheden

Aanwezig zijn op school

Elk kind dat ingeschreven is in een school, voldoet aan de leerplicht, maar moet ook nog regelmatig aanwezig zijn.

Wat zegt de regelgeving ?

De overheid legt  volgende verplichtingen op voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs . Deze regelgeving geldt ook voor kleuters die op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten en voor vijfjarigen die in het lager onderwijs zitten.

  – Is je kind tot drie opeenvolgende kalenderdagen afwezig wegens ziekte, dan kan een attest van de ouders volstaan (maximaal 4 briefjes per schooljaar)

-Is je kind meer dan drie opeenvolgende schooldagen afwezig wegens ziekte , dan dient de school verwittigd te worden door een briefje van een geneesheer , een geneesheer-specialist,….(ook na uitputting van de 4 briefjes ouders).

Wettelijk gezien zijn niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs dus niet onwettig afwezig. Ze zijn immers niet onderworpen aan de leerplicht waardoor ze niet steeds op school moeten zijn. De wettelijke omkadering en het belang van het regelmatig aanwezig zijn in het kleuteronderwijs staan anderzijds haaks tegenover elkaar. Het beleid rond kleuterparticipatie voert rond dit thema heel wat sensibilisatie.

Naast ziekte is afwezigheid in een aantal situaties ook gerechtvaardigd. Er wordt dan aan de ouders gevraagd om een verklaring of een officieel document mee te brengen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het bijwonen van een begrafenis van een familielid.

  Vakanties en uitzonderlijke afwezigheden :

In de wettelijk vastgelegde vakanties  zijn katholieke feestdagen reeds vervat. De protestants-evangelische en anglicaanse godsdienst hebben geen afwijkende feestdagen. Voor het Suiker- en het Offerfeest in de islam wordt telkens één dag toegekend. Het Joods Nieuwjaar twee dagen, de Grote Verzoendag één dag, het Loofhuttenfeest twee dagen, het Slotfeest : de twee laatste dagen, de Kleine Verzoendag één dag, het feest van Esther één dag, het Paasfeest vier dagen en het Wekenfeest twee dagen.

In de joodse godsdienst : Paasmaandag, Hemelvaart en Pinksteren in de orthodoxe godsdienst, voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholiek Paasfeest.

Verder zijn er nog een aantal uitzonderlijke situaties mogelijk waarin afwezigheden gewettigd kunnen zijn en waarvoor het akkoord van de directeur nodig is. Er wordt dan aan de ouders gevraagd een officieel document of een verklaring om de afwezigheid te wettigen te ondertekenen. Als ouder bespreekt u dit vooraf met de directeur.  

  Mag een leerling/student vroeger op vakantie vertrekken ?

  Vroegtijdig op vakantie vertrekken of later terugkeren  is nooit een gewettigde afwezigheid .   Topsportbeloften die topsport beoefenen in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek en die een zwaar trainingsschema volgen dat niet volledig buiten de schooluren kan plaatsvinden kunnen een afwijking krijgen. Ook hiervoor is de toestemming van de directie nodig. Het kan bovendien slechts over maximaal 6 lestijden per week gaan, dit om te vermijden dat kinderen onder een te grote druk komen te staan.

Wat zijn problematische afwezigheden ?

Binnen elke school wordt er gewerkt aan problematische afwezigheden. In het schoolreglement worden afspraken opgenomen hoe daar wordt mee omgegaan. De school kan contact opnemen met de ouders. Dat kan telefonisch, via de schoolagenda of door een huisbezoek.

De taak van het CLB bij problematische afwezigheden :

Het CLB kan ingeschakeld worden om de nodige ondersteuning te bieden. Op het moment dat een kind meer dan 10 halve schooldagen problematisch afwezig is, vraagt de overheid dat er samen met het CLB een begeleidings-en opvolgingsplan rond de problematische afwezigheden van dat kind worden opgestart.

Spijbelen : vaak complexe oorzaken

 Eens een kind 30 halve dagen problematisch afwezig is, dan dient de school de onderwijsdiensten in te lichten.  Sommige scholen hebben ook een spijbelactieplan dat zij hanteren bij spijbelen. Spijbelen kent meestal complexe oorzaken : moeilijke gezinssituatie, kansarmoede, gezondheidsproblemen, problemen op school.. Vaak manifesteert spijbelen zich pas echt duidelijk in het secundair onderwijs, maar al van in de basisschool zijn er risicojongeren en ouders die al duidelijk signalen uitzenden. Kinderen die soms de school niet meer zien zitten, leerproblemen hebben, doorheen een moeilijke thuissituatie heen moeten, kinderen die zeggen dat ze hoofd- of buikpijn hebben om niet naar school te moeten. Een leerling die twee jaar na elkaar te veel spijbelt kan hierdoor ook nog het recht op een studietoelage verliezen. Door een efficiënte aanpak via een spijbelactieplan zal de school samenwerken met andere deskundigen meer inzicht krijgen in de problematiek, preventief gaan werken en de dingen op een planmatige manier aanpakken.

 Wat bij langdurige ziekte ?                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Als je kind leerplichtig is en het is meer dan 21 kalenderdagen ziek, dan heeft het recht op onderwijs aan huis. Bij een chronische ziekte kan dit al na negen halve afwezige schooldagen.  Dat wil zeggen dat een onderwijzer uw kind tijdelijk onderwijs aan huis  of in het ziekenhuis komt les geven (ziekenhuisscholen).

 Concreet betekent dit dus dat leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar, recht hebben op tijdelijk onderwijs aan huis (kleuter of lager onderwijs) en dit voor vier lestijden per weekAls ouder dien je een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de directeur van de school en een medisch attest te bezorgen waaruit blijkt dat je kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.

Voor een kind met bijzondere noden dat onmogelijk naar school kan is permanent onderwijs aan huis mogelijk. Het gaat dan om kinderen die zich niet kunnen verplaatsen of die niet kunnen vervoerd worden wegens groot infectiegevaar, zware verlamming, risico voor botbreuken, of een andere ernstige reden. Hiervoor dient de provinciale Commissie van Advies voor het Buitengewoon Onderwijs haar toelating te geven. Deze commissie kan in bepaalde gevallen ook beslissen tot vrijstelling van de leerplicht.  Men tracht wel om deze onderwijsvorm zoveel mogelijk te beperken. Een kind heeft naast onderwijs ook de sociale contacten buitenshuis nodig voor zijn totale ontplooiing.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!