Wat kost naar school gaan ?

Kosteloos onderwijs ??? 

De overheid schrijft de middelen die de school kan aanwenden  over op een rekening van het schoolbestuur. Deze middelen zijn gebaseerd op het aantal leerlingen. Het is de bedoeling dat  de school met deze middelen kan gerund worden. Men heeft het wel eens over de kosteloosheid van het basisonderwijs voor de ouders. Helemaal kosteloos is het onderwijs niet.

 

De maximumfactuur :

 Om de kosten voor de ouders zo beperkt mogelijk te houden werd sedert september 2008 de dubbele maximumfactuur ingevoerd. De dubbele maximumfactuur legt vast wat de school aan de ouders mag doorrekenen voor zaken die niet onder de ontwikkelingsdoelen en eindtermen vallen .

Het nadeel van de invoering van de maximumfactuur is dat daardoor het aantal uitstappen in het lager onderwijs met vrijwel tien procent is gedaald.  Tot deze conclusie kwam het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen. Concreet betekent dit dan ook dat lagere scholen  scholen minder vaak op culturele uitstap gaan. Theater, film of museumuitstapjes horen er nu dus minder vaak bij. Ook de buitenschoolse sportactiviteiten zijn in aantal verminderd in het lager onderwijs. In het kleuteronderwijs zijn het vooral de sportactiviteiten die verminderd zijn, de culturele activiteiten zijn vrijwel gelijk gebleven. Het valt ook op dat sedert de invoering van de maximumfactuur er een daling is van het aantal meerdaagse uitstappen.

Afhankelijk van het onderwijsniveau

 Voor een kleuter bedraagt de maximumfactuur 20 euro per schooljaar. Voor een leerling uit de lagere school is dat 60 euro per schooljaar. Hierin zitten dan activiteiten zoals toneelbezoek, sportactiviteiten, schooluitstappen inbegrepen. Voor meerdaagse uitstappen bedraagt de maximumfactuur 360 euro voor het volledig lager onderwijs. Deze bedragen zijn ook van toepassing in het buitengewoon onderwijs. De ouders worden er niet zwaarder beslast, de scholen ontvangen wel een hoger werkingsbudget.      

Maximumfactuur basisonderwijs wordt verhoogd in het schooljaar 2012/2013

Voor de jongste kleuters is het nieuwe maximumbedrag voor volgend schooljaar 25euro per jaar. Voor oudere kleuters wordt dat 35 tot 40 euro. In de lagere school komt het maximumbedrag op 65 euro. Door de stijging van de index kan dat ook 70 euro worden.Voor meerdaagse uitstappen wordt het geïndexeerde bedrag dan 390 euro voor het volledig lager onderwijs.

Kleuters  die twee of drie jaar oud worden in het jaar waarin het schooljaar begint (peuterklas en eerste kleuterklas), betalen vanaf 1 januari 2012 25 euro. Voor de kleuters die vier jaar oud worden in het jaar waarin het schooljaar begint (tweede kleuterklas), betalen de ouders maximaal 35 euro. Voor een kind dat vijf jaar oud wordt in het jaar waarin het schooljaar begint (derde kleuterklas), moeten ouders maximaal 40 euro betalen.

Voor het schooljaar 2012/2013 bestaat de kans dat de bedragen zullen stijgen tot respectievelijk 70 euro en 395 euro (stijging van de gezondheidsindex).

 

Wanneer betalen ?

Scholen mogen vrij kiezen wanneer ze de bedragen opvragen aan de ouders. Dat kan maandelijks of trimestrieel. De betalingen moeten over minstens drie keer gespreid worden in de loop van het schooljaar 

Wat biedt de school aan ?

De materialen die uw kind in de klas nodig heeft, worden door de school kosteloos ter beschikking gesteld. Verder heeft uw kind uiteraard ook nog een aantal andere zaken nodig. Een boekentas, een pennenzak, een turnzak, mappen…Als ouder kies je zelf waar je die spullen koopt. Uiteraard spelen trendgevoeligheid en prijsverschillen hier wel een belangrijke rol ! 

Wat valt buiten de maximumfactuur ?

Reizen of meerdaagse uitstappen die georganiseerd worden in vakantieperiodes vallen buiten de maximumfactuur.

 

Recht op een studietoelage ? 

Via www.studietoelagen.be komt u te weten of u aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor een studietoelage. De school kan wel allerlei diensten en producten aanbieden waar ouders en kinderen vrijwillig kunnen gebruik van maken. Zo kan uw kind misschien voor en na school aansluiten bij de opvang. De school kan busvervoer organiseren, middagtoezicht houden, warme maaltijden en drankjes aanbieden. Na de lestijden bestaat er misschien de mogelijkheid dat uw kind extra lessen Frans kan volgen of sportactiviteiten kan doen. Dit zijn allemaal diensten die de school vrijwillig aanbiedt en waar u als ouder dan ook geen enkele verplichting toe hebt. Voor deze activiteiten mag de school dan wel kosten doorrekenen.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!