Het schoolreglement

Verplicht document

Het schoolreglement is een verplicht document voor alle scholen (uitgezonderd ziekenhuisscholen). In een schoolreglement worden de rechten en de plichten opgenomen tussen ouders en leerlingen en het schoolbestuur anderzijds. Het ontwerp en  elke wijziging van het schoolreglement wordt besproken met de schoolraad.

Ondertekenen voor akkoord

 De afspraken die in een schoolreglement zijn opgenomen dient u als ouder bij de inschrijving van uw kind, voor akkoord te ondertekenen. Een schoolreglement regelt de relaties tussen het schoolbestuur, ouders en leerlingen.  Als u met bepaalde afspraken niet akkoord gaat, dan kunt u uw kind niet in die school inschrijven. Bij elke wijziging van het schoolreglement dient de school het schoolreglement opnieuw ter ondertekening aan de ouders voorleggen. Elke ouder heeft recht op een exemplaar van het schoolreglement om goed geïnformeerd te zijn over de rechten en plichten van ouder en kind op school.

Inhoud van het schoolreglement 

 De overheid heeft decretaal vastgelegd welke elementen minimaal in het schoolreglement dienen opgenomen te worden Verder kan het schoolbestuur zelf nog bepalingen toevoegen indien ze dit nodig achten.                                                                                                                                                          

1. Het kleuteronderwijs :

Voor het kleuteronderwijs moeten er tenminste de volgende bepalingen inzitten :                                     

 -Hoe de school omgaat met sponsoring en reclame : de afspraken die er rond reclame en sponsoring op school worden gemaakt                                                                                                                                                                                                                                                                   -Geldelijke bijdragen die aan ouders kunnen gevraagd worden en de afwijkingen daarop voor minder begoede ouders.                                                                                                                                                                                                                                                                         -Afspraken in verband met het rookverbod in onderwijsinstellingen.                                                                                                                                                                                                                                           -Bepalingen en organisatie rond onderwijs aan huis voor langdurig zieke kinderen.

 

2. Het lager onderwijs :

Voor het lager onderwijs komen daar tenminste volgende bepalingen bovenop :

-Wat wel en wat niet mag op de school : hoe straft de school, hoe kunnen ouders reageren. Hiermee wordt het orde- en tuchtreglement van de leerlingen bedoeld.

– Hoe de school het getuigschrift van het basisonderwijs toekent en hoe u als ouder beroep kan indienen tegen een beslissing van de klassenraad in verband hiermee.

-Wat u moet doen bij laattijdigheid en afwezigheid van uw kind op school.

-Afspraken rond huiswerk, agenda, rapport.

-De wijze waarop de samenstelling van de leerlingenraad eruit ziet.                                  

 Het orde- en tuchtreglement :

Als een leerling door zijn gedrag de goede werking binnen de school  hindert of het lesverloop stoort, dan kan er een ordemaatregel genomen worden. Een ordemaatregel kan bijvoorbeeld zijn : een strafwerk, nablijven op school, een  extra opdracht uitvoeren …

Schorsen-uitsluiten van leerlingen

Wanneer het gedrag daarentegen problematisch wordt dan kan men echter overgaan tot het schorsen en uitsluiten van de leerlingen. Met schorsen wordt bedoeld dat gesanctioneerde leerlingen tijdelijk (gedurende een welbepaalde periode) het recht op onderwijs worden ontnomen. Deze leerling mag dan de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen, maar moet wel op school aanwezig zijn.                                                                                                                                                                                                                                            Wanneer het schoolbestuur of de directeur een leerling uitsluit, dan wordt die leerling voor de rest va het lopende schooljaar het recht op onderwijs in zijn school ontnomen. Deze leerling wordt dan definitief uit de school verwijderd op het ogenblik dat hij in een andere school is ingeschreven. Uiteraard is uitsluiting van een leerling alleen gerechtvaardigd in uitzonderlijke omstandigheden. Wanneer de leerling zich schuldig gemaakt heeft aan zware feiten en/of materiële of morele schade werd toegebracht dan kan zo een sanctie worden overwogen.

 

De engagementsverklaring :

Nieuw vanaf het schooljaar 2010-2011 is dat voor alle nieuwe inschrijvingen er binnen het schoolreglement een engagementsverklaring moet worden opgenomen .

Deze engagementsverklaring is geen afzonderlijk document, maar zit geïntegreerd in het schoolreglement, dat bij elke eerste inschrijving ter ondertekening aan de ouders wordt voorgelegd.

In deze engagementsverklaring worden voortaan afspraken gemaakt over :

  • Het oudercontact ; hier kan vermeld worden hoeveel keer per jaar het oudercontact plaatsvindt, wanneer en waar dat wordt georganiseerd en of er eventueel andere maatregelen door de school genomen worden om bepaalde doelgroepen van ouders te bereiken. De school kan immers van de ouders verwachten dat ze zich minstens enkele keren engageren om naar een oudercontact te komen of dat ze op andere manieren bereikbaar zijn voor de school.
     
  • voldoende aanwezigheid en spijbelbeleid ; in dit gedeelte zullen afspraken vermeld worden over het tijdstip waarop de lessen beginnen en eindigen, over de pauzes en over wat u moet doen om de afwezigheid van uw kind te wettigen. Verder kunnen hier ook de afspraken in opgenomen worden rond wat er gebeurt wanneer een leerling spijbelt.
     
  • vormen van individuele leerlingenbegeleiding ; alle afspraken over het aanbod van de school om leerlingen met specifieke noden individueel te begeleiden via het CLB of andere begeleidingsvormen.
     
  • positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal : de school moedigt de leerlingen aan om Nederlands te leren. De school kan informatie doorgeven over het aanbod van vrijetijdsbesteding waarin leerlingen in contact komen met de Nederlandse taal. Dit zijn niet enkel activiteiten die de school zelf organiseert, maar het gaat ook over een geheel van andere organisaties waarvan de school vindt dat zij geschikt zijn voor de leerlingen om hun Nederlandse taal te leren.

Aangezien het om wederzijdse afspraken gaat, zal de school in haar reglement aangeven wat ze zelf op elk van de vier gebieden aan de ouders en de leerlingen aanbiedt. Anderzijds zal ze ook aan de ouders de nodige engagementen op de vier domeinen vragen. Deze aanvulling van het schoolreglement dient overlegd te worden met de schoolraad. De afspraken die men maakt over de onderwijstaal worden gemaakt binnen het lokaal overlegplatform (LOP) van een stad of regio. Zodoende zijn deze gemaakte afspraken van toepassing in alle scholen van een bepaalde stad of regio. 

 Informatieplicht.                                                                                                                                                                                                                                

 De school heeft informatieplicht naar de ouders toe. Ouders zijn beiden  verantwoordelijk voor de opvoeding van hun kind en dat blijft ook zo bij een echtscheiding. U doet er dan ook goed aan om de school meteen op de hoogte te brengen van elke gezinswijziging zodat elke ouder op de hoogte kan gehouden worden van de notities, rapporten … die je kind meekrijgt. Misschien wenst u dat digitaal, dat valt af te spreken met de directie van de school. Oudercontacten kunnen met beide ouders gezamenlijk of individueel bijgewoond worden. Ook dat maakt u best vooraf duidelijk aan de leerkracht van uw kind.

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!