Onderwijsnetten

Je kan uit praktische overwegingen voor die school die opvang aanbiedt voor je jonge kinderen opteren …   Of misschien vind  je het belangrijk dat de school aansluit bij je  geloofsovertuiging en je kind daarbij vormt ?

Het is daarom zeker en vast zinvol om je vooraf toch heel goed en duidelijk te informeren. Een praatje slaan met anderen , een infoavond bijwonen, een opendeurdag, de website van de school bezoeken… kunnen je misschien al een eind op weg helpen.

Voor hun onderwijsmethoden en het pedagogisch project  zijn de verschillende onderwijsnetten en de scholen in grote mate autonoom. Verschillende onderwijsnetten en scholen hebben hun pedagogische projecten gedetailleerd uitgewerkt, uitgeschreven en gepubliceerd.

De scholengemeenschap

Sedert september 2003 introduceerde men in het basisonderwijs net zoals in het secundair onderwijs de scholengemeenschap. Een scholengemeenschap verzamelt verschillende scholen van eenzelfde onderwijsniveau (basis-of secundair onderwijs) die samenwerken op diverse vlakken (logistiek, studieaanbod…). Dat kunnen scholen zijn met eenzelfde of een verschillende inrichtende macht of schoolbestuur, behorende tot eenzelfde of verschillend onderwijsnet.

 Op www.ond.vlaanderen.be/onderwijsstatistieken kan u ondermeer cijfergegevens terugvinden over het aantal scholen en leerlingenaantallen.

Het gemeenschapsonderwijs :

In het gemeenschapsonderwijs (GO! Van de Vlaamse Gemeenschap) respecteert men elke religieuze, filosofische of ideologische overtuiging van ouders en leerlingen.

Het is een openbare instelling die optreedt als inrichtende macht of schoolbestuur van het gemeenschapsonderwijs.

 Het gesubsidieerd officieel onderwijs :

Hiertoe behoren de gemeentescholen, de stedelijke scholen en de provinciale scholen. Het zijn dan ook respectievelijk de gemeentebesturen, de stadsbesturen en de provinciebesturen die dit onderwijs organiseren.

De inrichtende machten van het gesubsidieerd officieel onderwijs zijn verenigd in twee koepels :

– Het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) en

-het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV).

 

Het gesubsidieerd vrij onderwijs :

Vrije scholen worden georganiseerd door privé-initiatieven, hetzij door een privé-persoon of een privé-organisatie. De inrichtende macht van een vrije school is vaak een vzw (vereniging zonder winstoogmerk)

Het vrij onderwijs bestaat hoofdzakelijk uit katholieke scholen. In een katholieke basisschool doet men een onderwijsaanbod vanuit een christelijke inspiratie.

Vrije scholen zijn ook verenigd in een koepel. Voor de katholieke scholen is dat het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs (VSKO), wordt ook vaak de “Guimardstraat” genoemd.

 

Protestantse, joodse, orthodoxe, islamitische… vrije scholen zijn ook mogelijk.

Het onderwijsaanbod is hier telkens geïnspireerd vanuit die godsdienst waar men als ouder voor  kiest om zijn kind als diepere waarde mee te geven

Als  scholen aan een godsdienst verbonden zijn, dan spreken we over confessionele scholen.

 

Verder zijn er in Vlaanderen nog een klein aantal scholen die niet erkend zijn door de overheid. Dat wil zeggen dat zij geen financiële steun ontvangen. Het zijn privé-scholen. Deze scholen kunnen geen erkend getuigschrift van het basisonderwijs afleveren.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!