Het Lager Onderwijs – De lagere school

Het lager onderwijs bouwt verder aan dezelfde vijf leergebieden uit het kleuteronderwijs.Het leergebied Frans en vreemdetalenonderwijs komen ook aan bod . Het belang van het bewegen, het ontplooien van het muzische in elk kind en hoe de basisschool daar aan werkt, kom je ook hier te weten! Bij het leergebied Nederlands vind je ondermeer concrete tips voor de begeleiding van het lees- en schrijfproces bij kinderen in het eerste leerjaar. . Hoe wiskunde en wereldoriëntatie in de lagere school invulling krijgen wordt ook meteen een stuk duidelijker.

In het lager onderwijs wordt ook gewerkt aan leergebiedoverschrijdende thema’s. Je ontdekt hier ook hoe in de basisschool aan “leren leren” gedaan wordt. Je komt verder ook meer te weten over wat ICT inhoudt precies en hoe men in de klas met de kinderen werkt aan sociale vaardigheden . Dit alles gebeurt domeinoverschrijdend, of geïntegreerd binnen alle andere leergebieden .

Ook het gezondheidsbeleid vindt binnen de verschillende leergebieden van het basisonderwijs zijn weg . Je krijgt hier ook meer toelichting over godsdienstonderwijs en zedenleer.

Eindtermen in het lager onderwijs

Eindtermen zijn minimumdoelen voor kennis,inzicht, vaardigheden en attitudes. De overheid vindt de eindtermen noodzakelijk voor een bepaalde leerlingenpopulatie. De eindtermen werden goedgekeurd door het Vlaams Parlement en zijn sinds het schooljaar 1998-1999 al in voege in het onderwijs. In  het lager onderwijs dient  men in principe alle opgelegde eindtermen na te streven binnen de verschillende… Lees verder »

Zittenblijven in de lagere school

Beslissing in belang van het kind De school deelt via haar schoolwerkplan mee hoe ze het leerproces van haar leerlingen beoordeelt en hoe ze daarover rapporteert. Vaak wordt ook in het schoolreglement vermeldt hoe de school omgaat met overgaan en zittenblijven. Wanneer de school vindt dat een kind beter een jaar overdoet, dan is dat… Lees verder »

Het getuigschrift of het attest basisonderwijs

Voorwaarden getuigschrift Nadat een kind de lagere school als regelmatige leerling heeft doorlopen, beslist de klassenraad of een kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Attest  Krijgt een kind geen getuigschrift basisonderwijs dan heeft het recht op een attest dat afgeleverd wordt door de directie en waarop wordt vermeld hoeveel en welke leerjaren van… Lees verder »

Het rapport

Rapporten zien er in alle scholen wel een beetje anders uit. Op regelmatige tijdstippen gespreid over het schooljaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. Op een gedetailleerde manier worden de leervorderingen weergegeven van verschillende leerdomeinen. Er wordt gerapporteerd over verworven kennis en inzichten, maar ook over houdingen en vaardigheden. De leerkracht geeft aan… Lees verder »

Evalueren

Waarom evalueren zo belangrijk is. Ouders vragen  zich  wel eens  af of allemaal dat evalueren op jonge leeftijd  wel nodig is.  Binnen het onderwijs wil men op een regelmatige manier gaan onderzoeken of al de vooropgestelde doelstellingen wel gehaald worden. Haalt men binnen het onderwijs met al die geleverde inspanningen en  aangewende middelen de nodige… Lees verder »

Projectwerking in de lagere school

Soms laat de leerkracht haar kinderen zelf onderwerpen voorstellen waarrond ze graag willen werken. Binnen een school kunnen er al bepaalde vaste projecten aan de orde komen, zoals bijvoorbeeld “zeeklassen”. Een projectweek kan beëindigd worden met een publiek. Zo kunnen de kinderen bijvoorbeeld na een week gewerkt te hebben rond gezonde voeding hun ouders op… Lees verder »

Contract- en Hoekenwerk in de lagere school

Binnen de lagere school is het vooral bij de jongere leerlingen  dat er gewerkt wordt binnen de hoeken. Onder “een hoek” verstaan we eigenlijk gewoon een aangeduide plaats in de klas waar de leerlingen dan meestal zelfstandig aan de slag kunnen of een taak kunnen halen om op hun plaats af te werken. De leerkracht… Lees verder »

Muzische vorming in de lagere school

Kinderen mogen creatief zijn. Kinderen mogen in de lagere school muzische vorming zelf ontdekken en beleven. In het muzische   krijgt het kind de mogelijkheid om zich uit te drukken, zijn gedachten, emoties en belevingen op een muzikale, beeldende, dramatische of via een beweging de vrije loop te laten gaan. Bij muzische opvoeding zijn kinderen heel… Lees verder »

Bewegingsopvoeding in de lagere school

  Het belang van bewegen. Een gezond kind is een kind dat speelt, is een kind dat beweegt ! Fysieke fitheid is de basis voor een goede gezondheid. In de klas worden regelmatig tussendoortjes ingelast zodat de kinderen zich eens kunnen ontspannen. Dit zijn korte lesonderbrekingen die het lange stilzitten en het geconcentreerde werken bewust… Lees verder »

Alles over lezen in de lagere school

  Lezen deelvaardigheid van Nederlands. In tegenstelling tot de mondelinge taalvaardigheden luisteren en spreken, ontwikkelt het lezen zich niet op een natuurlijke wijze, maar gebeurt dat op een mindere vanzelfsprekende manier. Een kind dat leert lezen kan dat in principe niet zonder daarvoor systematische begeleiding en onderwijs te krijgen. Hoe ervaren kinderen lezen ? Kinderen… Lees verder »

Schrijven in de lagere school

Het handschrift wordt ontwikkeld. In de lagere school krijgt het motorische aspect uit de kleuterschool een vervolg.  Het handschrift wordt hier verder ontwikkeld, het wordt meer en meer verfijnd. Schrijven is in onze samenleving immers nog steeds een veel gebruikte vorm van communicatie en het belang ervan is dan ook niet te onderschatten. Een verzorgd… Lees verder »

Taalbeschouwing in de lagere school

Van inhoud naar vorm. Taalbeschouwing is nadenken over taal in eigen en andermans taalgebruik : over de structuur en de betekenis ervan  in communicatiesituaties. Wanneer kinderen nadenken over en taalverschijnselen  dan wordt er  beroep gedaan op hun abstract denken. Ook met jonge kinderen lukt het al vrij vroeg om met taal over taal te kunnen… Lees verder »

Luisteren in de lagere school

Luisteren een onderdeel van het leergebied Nederlands. Het valt voor  kinderen niet altijd mee om een goede luisterhouding aan te nemen. In de huidige maatschappij wordt die houding ook niet echt bevorderd. Kinderen worden vaak met geluiden overstelpt. Er is heel wat lawaai in het verkeer, je hebt de televisie en de radio. Het luisteren vraagt… Lees verder »

Spreken in de lagere school

Spreken als domein binnen het leergebied Nederlands. Een school heeft  haar eigen communicatievormen en communicatieve situaties en dat  kan voor sommige ouders en kinderen wel wat ongewoon over komen. De schooltaal leunt sterk aan bij de Nederlandse standaardtaal en is niet altijd dezelfde als het taalmilieu waar de kinderen in opgroeien. De school heeft dus… Lees verder »

Wiskunde in de lagere school

Het lager onderwijs bouwt verder op de kennis, de inzichten, de vaardigheden en de attitudes die de kleuters bij de wiskundige initiatie hebben ontwikkeld en breidt deze ook verder en dieper uit. Binnen het wiskunde-onderwijs wordt er rekening mee gehouden dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben of niet even snel ontwikkelen. De leerkracht zal… Lees verder »

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!