Evalueren

Waarom evalueren zo belangrijk is.

Ouders vragen  zich  wel eens  af of allemaal dat evalueren op jonge leeftijd  wel nodig is.  Binnen het onderwijs wil men op een regelmatige manier gaan onderzoeken of al de vooropgestelde doelstellingen wel gehaald worden. Haalt men binnen het onderwijs met al die geleverde inspanningen en  aangewende middelen de nodige resultaten ? Men wil eigenlijk bereiken dat de manier van onderwijzen en hoe er geleerd wordt zo optimaal mogelijk kan verlopen.

Kan je de evaluaties van je kind inkijken ?

Sommige scholen geven regelmatig aan de kinderen hun toetsenmap mee naar huis zodat de ouders een zicht hebben op de gemaakte testen. Als ouder en als leerling heb je het recht om toetsen en examens in te kijken, de school mag dat niet weigeren. Wat wel niet mag is de exemplaren van andere leerlingen inkijken om bijvoorbeeld te gaan vergelijken.

Hoe wordt er geëvalueerd ?

Het evalueren gebeurt op twee verschillende manieren :

Het  permanente evalueren : hierbij gaat de leerkracht de kinderen observeren en controleren tijdens allerlei oefenmomenten. Er worden dan onmiddellijk fouten besproken met het kind. Bij deze soort van evaluatie wordt de ontwikkeling van het kind op de voet gevolgd.

-Het systematisch evalueren : na een kortere of een langere periode, na een bepaalde activiteit, na een bepaald thema, na een project of als een herhaling wordt er een evaluatiemoment voorzien. Op deze manier kan de leerkracht tekorten opsporen om het leerproces bij te sturen. De leerkracht kan zo zien waar het kind het individueel nog moeilijk mee heeft en kan bepalen of er naar de groep toe misschien nog meer inoefening of herhaling wenselijk is.

De leerkracht kan het PRODUCT evalueren of het PROCES.

Genormeerde toetsen :

Bij genormeerde toetsen kan de leerkracht   de resultaten van een individuele leerling vergelijken met de resultaten van een grotere representatieve groep leerlingen in Vlaanderen en Nederland. De toetsen zijn dan vaak zo opgebouwd dat  een eventuele stagnatie vroegtijdig kan onderkend worden.

Een leerkracht wil wel niet altijd weten of de leerlingen aan de norm voldoen. Vaak willen ze eigenlijk vooral gewoon weten of hun leerlingen wel vooruit gaan en willen ze weten op welk gebied hun leerlingen nog ondersteuning nodig hebben. Door de leerlingen te toetsen kunnen leerkrachten de vooruitgang vaststellen en kunnen ze zien in hoeverre de leerlingen zelfstandig een taak kunnen uitvoeren.

Toetsresultaten zijn een middel dat leerkrachten kunnen gebruiken om feedback te geven aan leerlingen en hun ouders. Met toetsresultaten kan de leerkracht echter ook haar eigen aanpak en die van het ganse schoolteam in vraag stellen en bijsturen wanneer de hele klas zwak scoort.

Peilingen :

Wanneer men het heeft over peilingen, dan bedoelt men onderzoeken  die in Vlaanderen worden gedaan om  na te gaan in welke mate leerlingen bepaalde eindtermen of ontwikkelingsdoelen bereikt hebben. De resultaten van deze peilingen worden dan gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken of te verbeteren.

Waarom peilingen herhaald worden

Er zijn een aantal verschilende redenenwaarom peilingen op regelmatige basis worden herhaald.  De belangrijkste reden is dat er op deze manier toch altijd een regelmatige controle blijft. Als men weet dat er op regelmatige basis gecontroleerd wordt, dan zal men ook meer gaan werken aan tegenvallende resultaten. Door regelmatig peilingen in te lassen kan men ook het onderwijs op langere termijn bekijken, peilingen brengen immers een stand van zaken in het onderwijs in beeld.  

Welke peilingen ?

Er wordt gekozen voor een rijke variant aan toetsen uit diverse leergebieden en leergebiedoverschrijdende thema’s waarbij men nagaat of daar dan de eindtermen en de ontwikkelingsdoelen voor gehaald worden.

Waar gebeuren peilingen ?

Men houdt een representatieve steekproef bij scholen.  Dat betekent dat de onderzoekers rekening houden met het onderwijsnet, deprovincie en de schoolgrootte. De scholen in deze steekproef nemen op vrijwillige basis deel aan dit onderzoek. De scholen die dan deelgenomen hebben aan deze peiling krijgen nadien een overzicht van de resultaten van het onderzoek van hun school.Met deze informatie kunnen zij dan aan de slag om over hun eigen school te reflecteren en zichzelf te evalueren.

Internationale onderzoeken

Verder zijn er ook nog internationale onderzoeken zoals PISA. Dit soort onderzoeken belicht een verschillend aspect van onderwijskwaliteit dan de Vlaamse peilingen. Internationale metingen geven een idee van waar het Vlaamse onderwijs staat ten opzichte van andere onderwijssystemen in bepaalde domeinen.

Heel wat scholen beslissen ook om op het einde van de basisschool proeven van hun leerlingen af te nemen waarmee ze de resultaten van hun leerlingen willen kennen en vergelijken met een grotere groep leerlingen. Deze toetsen op het einde van de basisschool gaan dan over de elementaire kennis en vaardigheden in de verschillende domeinen van wiskunde en Nederlands en worden vergeleken wet wat er in het algemeen in alle Vlaamse basisscholen van eenzelfde net bereikt wordt. Zo kennen de katholieke basisscholen bijvoorbeeld de interdiocesane proeven.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!