Muzische vorming in de lagere school

Kinderen mogen creatief zijn.

Kinderen mogen in de lagere school muzische vorming zelf ontdekken en beleven. In het muzische   krijgt het kind de mogelijkheid om zich uit te drukken, zijn gedachten, emoties en belevingen op een muzikale, beeldende, dramatische of via een beweging de vrije loop te laten gaan. Bij muzische opvoeding zijn kinderen heel actief bezig en dit niet in de betekenis van dingen nadoen, maar echter wel door zelf dingen te bedenken, helemaal in iets op te gaan, zich ten volle creatief uit te leven.

De beleving  staat   centraal.

Muzische vorming verenigt verstand en gevoel op een harmonieuze manier.  Door nieuwsgierig te zijn en hun fantasie de vrije loop te laten, ontdekt het kind  het kunstzinnige. Het muzische beperkt zich niet tot één enkel vak, maar wordt doorgetrokken naar alle andere leergebieden. Het gaat bij muzische vormgeving niet over een prestatie of een product. Het tastbare of het toonbare resultaat is uiteindelijk maar ondergeschikt aan het bezig zijn met, aan de ervaring die het kind meemaakt, aan het hele proces.

Een ruim aanbod aan expressievormen :

Kinderen leren binnen muzische opvoeding doorheen de basisschool hun impressies verwoorden en ordenen. Ze maken kennis met technieken en materialen. Ze krijgen kansen om te experimenteren met een aanbod van muzische expressievormen.  Muzische vormgeving binnen de lagere school situeert zich binnen volgende domeinen :

  • Het domein BEELD :

Dagelijks worden kinderen overstelpt met een veelheid aan beelden :  TV- beelden, reclamespots, affiches, schilderijen, foto’s, beeldhouwwerken, kunstwerken … Die beelden trekken vaak ongewild of gewild, bewust of onbewust onze aandacht. Het is voor een kind niet altijd eenvoudig om deze beelden te begrijpen, te interpreteren en hun taal te doorgronden. Met kinderen beeldsymboliek leren begrijpen, hun eigen verbeelding, hun gevoelens en gedachten mogen uitdrukken met een beeld is een opdracht van het basisonderwijs.

Het domein “beeld” biedt bijvoorbeeld heel wat mogelijkheden tijdens een klasuitstap. De waarneming van het landschap met een rijk kleurenpallet,  kan tijdens zo een uitstap heel wat aspecten aan bod laten komen.

 

 

Na een herfstwandeling kunnen leerlingen creatief aan de slag met vindmaterialen uit de natuur. Expressie na impressie !

 

  • Het domein MUZIEK  :

Kinderen worden vaak overspoeld met commerciële muziek. Binnen het onderwijs ontdekken ze   dat er ook nog heel wat andere muziekstrekkingen bestaan.  Op school mag er ondermeer ook zelf  geëxperimenteerd worden met klank en geluid.

Muziek beluisteren :

Een belangrijke voorwaarde om muziek te beleven en zelf te musiceren is het beluisteren van muziek. Kinderen leren heel bewust luisteren naar muziek, naar geluiden, naar klanken die hen omringen.Een thema als geluidshinder kan hier bijvoorbeeld ook aansluiting bij vinden. Kinderen  leren luisteren naar het gefluit van een vogel, ze ervaren wat geluidshinder is en ze kunnen zelf  initiatieven nemen om geluidsoverlast in hun eigen omgeving aan te pakken.

Muziek verrijkt de persoonlijkheid :

Kinderen ontdekken muziek uit andere tijden en uit andere culturen. Op deze manier verrijkt muzikale opvoeding ook de persoonlijkheid van het kind. Zo leren kinderen bijvoorbeeld ook iets over de leefgewoontes uit het verleden of uit vreemde culturen als ze een volkslied uit een ander land gaan zingen.  Zo worden ze gestimuleerd om zelf ook klanken voort te brengen. Binnen het domein muziek gaan de kinderen zingen, experimenteren, improviseren en zelfs eenvoudige muziek componeren.

  • Het domein DRAMA 

Persoonlijkheidsontwikkeling :

Dramatische vorming op de lagere school is een middel tot persoonlijkheidsontwikkeling waardoor het kind door een rol te spelen zijn gevoelens, gedachten, ervaringen en gedragingen mag uitdrukken.  De meeste kinderen vinden het heel fijn om toneel te mogen spelen en via drama zijn er ook heel wat mogelijkheden om aan de persoonlijkheid van een kind te werken.

Het kind bloeit open.

Het kind durft met zijn lichaam vrij bewegen en met zijn stem te werken. Kinderen krijgen daardoor ook meer vat op de wereld. Langs het creatieve  spel om krijgt het kind een eigen kijk, een eigen visie op de wereld. Het kind leert omgaan met zichzelf en de anderen. Drama is heel verrijkend voor het lagere schoolkind. Tijdens het spel kan het kind de werkelijkheid ontvluchten, even iemand anders zijn, beleven hoe het is om anders te zijn. Tijdens hun spel zie je kinderen niet alleen de realiteit naspelen. Ze spelen ook graag een fantasiewereld na. Ze worden vaak overstelpt door heel wat beelden uit de media. Videospelletjes worden graag nagebootst en aangepast. Kinderen bedenken soms een andere verhaallijn, sturen het spel bij. Ze kunnen in het spel eigenlijk volop zichzelf zijn. In dat spel leren ze de anderen in de wereld ontdekken. Voortdurend zijn ze met die andere in gesprek.

Tussen spel en theater :

Drama situeert zich tussen spel en theater. Spel is het ongeremde. Bij theater spelen kinderen voor een publiek, heb je attributen, lichteffecten, decors, kostuums, … In de lagere school gaat het dus vooral om waardevolle drama-momenten, waar kinderen hun creativiteit en verbeelding ten volle de vrije loop kunnen laten gaan. De leerkracht laat elk kind intussen de nodige vrijheid om binnen het proces met de  eigen persoonlijke mogelijkheden dramatisch te ontwikkelen. Kinderen bezoeken met de school ook een toneelvoorstelling, een poppentheater, een film. Zo leren ze hun eigen creaties toetsen aan de wereld van de podiumkunsten.  Hun eigen dansen en bewegen kunnen kinderen dan gaan vergelijken met de wereld van dans en ballet.

 

  • Het domein BEWEGING 

 

Binnen muzische vorming situeert zich ook nog het domein “beweging” en dit als de groei naar de totale persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Het lagere schoolkind wordt zich binnen dit domein bewust van het eigen lichaam en zijn bewegingsmogelijkheden. Tevens groeit ook de bewustwording  van ruimte, tijd en kracht en van zijn bewegingskwaliteiten.

Bij  het domein “beweging” ligt de klemtoon  voornamelijk op  de harmonische lichamelijke ontwikkeling en  op het communicatieve, het expressieve, het creatieve en de sociale vaardigheden.                                                                                                                                             Enkele voorbeelden van hoe aan bewegingsexpressie wordt gedaan in de lagere school :

 

-Yoga, relaxatie of ontspanningsoefeningen.

-Uitbeelden van spreekwoorden, beroepen, dieren…

-Tableau vivant : in groep wordt een tafereel uitgebeeld terwijl men geen beweging mag uitvoeren.

Bewegingsexpressie wordt meestal gegeven door een leerkracht lichamelijke opvoeding, maar ook de klasleerkracht levert nog een bijdrage aan de ontwikkeling van bewegingsexpressie. Zij/hij integreert immers bewegingsexpressie in heel wat klasactiviteiten .

  • Het domein MEDIA  :

Het kind leert hier omgaan met audiovisuele toestellen en audiovisuele boodschappen. De leerkracht creëert  diverse mogelijkheden voor haar leerlingen zodat de kinderen met audiovisuele materialen en/of audiovisuele informatiebronnen leren omgaan. De media waar de kinderen op de basisschool mee werken beperkt zich dan wel tot deze uit de ervaringswereld van de kinderen. Via verschillende lessen en activiteiten zijn er heel wat kansen waar kinderen met die media kunnen omgaan.  Tevens leren kinderen ook kritisch omgaan met allerlei beelden en geluiden uit de media. Commerciële belangen worden met de kinderen onderzocht en kritisch bekeken.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!