Wiskunde in de lagere school

Het lager onderwijs bouwt verder op de kennis, de inzichten, de vaardigheden en de attitudes die de kleuters bij de wiskundige initiatie hebben ontwikkeld en breidt deze ook verder en dieper uit.

Binnen het wiskunde-onderwijs wordt er rekening mee gehouden dat niet alle kinderen dezelfde mogelijkheden hebben of niet even snel ontwikkelen. De leerkracht zal daarom voldoende aandacht en tijd vrijhouden voor differentiatie en remediëring.

Binnen het wiskunde-onderwijs komen een aantal verschillende  leerstofonderdelen  aan bod  :

  Getallen :

Kinderen leren over de getalgroepen : de natuurlijke getallen, de kommagetallen, de breuken, …. Bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen worden aangeleerd. Ze leren cijferen en hoofdrekenen. Er wordt geschat en gerekend met de zakrekenmachine. Verhoudingen en procenten komen aan bod.

Het honderdveld : getallen tot honderd – tweede leerjaar lager onderwijs.

 Meten :

Hier kan je kind heel concreet aan de slag. De leerlingen blijven niet alleen binnen de klas. Er wordt gemeten op de speelplaats of even verderop. Afstand, massa, tijd, inhoud, temperatuur, schaal, omtrek, oppervlakte, volume, nauwkeurigheid, een meetresultaat schatten … komen hier allemaal aan bod.

 

Meten en meetkunde : vooral experimenteren is belangrijk !

  Meetkunde :

Meetkunde gaat over de verkenning van de ruimte in één, twee of drie dimensies, over punten, lijnen, vlakke figuren en lichamen, over hun vorm en positie in de ruimte, over vervorming en verplaatsing.

In een tweedimensionale ruimte leert je kind vormen herkennen en benoemen, redeneren.

Met behulp van eigenschappen leert het ook hoe het  een relatie kan leggen tussen vorm en grootte (gelijkvormigheden, congruentie) en hoe het op een eenvoudige manier meetkundige constructies moet maken.

Strategieën en probleemoplossende vaardigheden :

Geleerde inzichten en begrippen over het praktische nut van wiskunde vinden hier hun weg.

 Attitudes

Hier leren kinderen op een kritische manier stil te staan tegenover cijfermateriaal.

 

 

 


 

 

 

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!