Contract- en Hoekenwerk in de lagere school

Binnen de lagere school is het vooral bij de jongere leerlingen  dat er gewerkt wordt binnen de hoeken. Onder “een hoek” verstaan we eigenlijk gewoon een aangeduide plaats in de klas waar de leerlingen dan meestal zelfstandig aan de slag kunnen of een taak kunnen halen om op hun plaats af te werken. De leerkracht kiest leuke, uitdagende hoeken,  die de kinderen aanzetten tot zelfstandig werken.

 Uitdagende hoeken :

De leeshoek :                                                                                                                                                                   Een leeshoek kan voorzien zijn van bankjes, zeteltjes, kussens, stoeltjes .In de leeshoek vind je kijk- en leesboeken. De leesboeken zijn er geordende volgens leesniveau dat herkenbaar wordt aangebracht. In een klas hebben alle kinderen niet immers hetzelfde leesniveau. Heel wat leesboeken vermelden het leesniveau volgens het AVI-systeem. De kinderen weten dan van hun juf welke boeken voor hen geschikt zijn.

De schrijfhoek :                                                                                                                                                                    In deze hoek kunnen mappen klaarliggen met verschillende schrijfopdrachtje die  leerlingen individueel kunnen uitvoeren.

De schildershoek :                                                                                                                                                    Hier kan een schildersezel staan of kunnen er grote tekenbladen liggen waar kinderen hun creativiteit op kwijt kunnen. De leerkracht kan opdrachten bepalen of er kunnen ook vrije schilderopdrachten zijn.

De  knip-of plakhoek :                                                                                                                                                                 De kinderen kunnen hier schaartjes en lijm vinden. Hier kunnen verschillende opdrachten gegeven worden door de leerkracht. In een tweede leerjaar kunnen bijvoorbeeld knipopdrachten rond hoofdletters gegeven worden.

De   puzzelhoek :                                                                                                                                                                            Men kan hier puzzelen  rond thema’s die aansluiting vinden bij bepaalde lessen.

De boetseerhoek :                                                                                                                                                                        Kinderen mogen hier volop kliederen met klei, plasticine of andere kneedbare materialen. De leerkracht kan opdrachten voorzien of er kan ruimte zijn voor vrije invulling.

De keuzehoek :                                                                                                                                                 Allerlei spelletjes rond taal, rekenen, puzzelen, gezelschapsspelletjes worden hier aangeboden. De kinderen mogen hier naar keuze aan de slag.

De computerhoek :                                                                                                                                                         In deze hoek kunnen de ICT-vaardigheden van de kinderen ontplooid worden.

 De leerlingen worden bij hoekenwerking gestimuleerd om zo veel mogelijk verschillende hoeken uit te proberen. De leerkracht kan dit via een registratieformulier in kaart brengen.

 

Contractwerk doorheen de basisschool :

Binnen het contractwerk kunnen een aantal verschillende leergebieden aan bod komen. Het contractwerk kan gecombineerd worden met het hoekenwerk. Contract- en hoekenwerk gebeurt frequent in de kleuterschool en minder vaak in de lagere school. Het vraagt een hele goede organisatie van de leerkracht. Terwijl een groep kinderen in de hoeken bezig is, kan een aantal andere kinderen bezig zijn met contractwerk. Contractwerk kan net als hoekenwerk zowel in de kleuter- als in de lagere school. Aanvankelijk werd contractwerk vooral in de lagere school ingeroosterd en dan voornamelijk in de hogere leerjaren. Momenteel komt het voornamelijk aan bod in de derde kleuterklas.

Zelfstandig aan de slag.

De leerkracht maakt per kind een contract op dat gedurende een bepaalde tijd loopt. Binnen dit contract gaan de leerlingen zo zelfstandig mogelijk aan de slag met een aantal verschillende opdrachten gekoppeld aan leerstof die de leerkracht heeft geselecteerd. De oefeningen kunnen gericht zijn op verrijking, remediëring, herhaling, inoefening…

Differentiatie.

Binnen een contractwerk kan de leerkracht differentiatieopdrachten voorzien. Voor sterke leerlingen worden  uitbreidingsopdracht voorzien. Tijdens het contractwerk kan de leerkracht ondersteuning bieden waar nodig. Op deze manier komt er dus tijd en ruimte vrij voor differentiatie Het is niet zo dat een leerling er altijd alleen voor staat, maar het is wel de bedoeling om gaandeweg zo zelfstandig mogelijk de opdrachten uit te voeren.

Alleen of samen ?

Bij bepaalde opdrachten bestaat ook de mogelijkheid dat een kind kan samenwerken met klasgenoten, dit staat dan duidelijk vermeld op het werkblad binnen het contract.  In contractwerk komen bovendien ook heel wat sociale vaardigheden aan bod. Er wordt van de kinderen immers verwacht dat ze geregeld gaan samenwerken, dat ze elkaar ondersteunen of elkaars hulp vragen. De kinderen moeten zich ook aan de gemaakte afspraken leren houden. 

 

 

 

 


 

 

 

Comments (1)

Login to your account

Can't remember your Password ?

Register for this site!